Privacyverklaring

Culturele Commissie SOHK Oosthuizen, gevestigd aan Raadhuisstraat 61, 1474 HJ Oosthuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

1. www.grotekerk-oosthuizen.nl

2. Per post aan: Raadhuisstraat 61, 1474 HJ Oosthuizen

3. Per telefoon: 0299403890

Persoonsgegevens die wij verwerken

Culturele Commissie SOHK Oosthuizen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

1) gegevens van donateurs en suppoosten, exposanten en uitvoerenden:

a) Naam, adres en woonplaats

b) e-mailadres

c) telefoonnummers

2) gegevens van geïnteresseerden in onze activiteiten:

a) naam

b) e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Culturele Commissie SOHK Oosthuizen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. het aanmaken van donateurskaarten

2. het toezenden van een Nieuwsbrief

3. het maken van een rooster van suppoosten

4. het per e-mail verzenden van een jaarprogramma en/of uitnodiging voor concerten

Geautomatiseerde besluitvorming

Culturele Commissie SOHK Oosthuizen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zodra er geen relatie meer bestaat tussen geregistreerde en de Culturele Commissie worden de gegevens van de geregistreerde binnen vier weken gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van hen die zich hebben gemeld als geïnteresseerde in ons culturele programma kunnen de e-mailgegevens worden gedeeld met de De Kerk van Beets (www.kerkbeets.nl). Men ontvangt dan ook informatie over het programma van Beets.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Culturele Commissie SOHK Oosthuizen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Culturele Commissie SOHK Oosthuizen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@grotekerk-oosthuizen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Culturele Commissie SOHK Oosthuizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Culturele Commissie SOHK Oosthuizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@grotekerk-oosthuizen.nl

Culturele Commissie SOHK Oosthuizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- vanaf het moment dat u zich aanmeldt als donateur, suppoost, geïnteresseerde, exposant en/of uitvoerende tot het moment dat uw betrokkenheid eindigt.

Culturele Commissie SOHK Oosthuizen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Culturele Commissie SOHK Oosthuizen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beeldmateriaal

De Culturele Commissie SOHK Oosthuizen maakt geen gebruik van cameratoezicht. Er kunnen tijdens exposities en uitvoeringen foto’s gemaakt worden voor eigen gebruik. Foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn, worden niet openbaar gemaakt.