Interieur

De kerk stamt uit de laatgotiek, maar door de wijzigingen na de reformatie is hier aan de binnenzijde niets meer van te zien. De gewelven en muren zijn volledig gewit en een aantal vensters is dichtgemetseld. Het koorhek stamt uit de renaissance, de preekstoel is uit 1664 en daarmee uit de barok. Het grafmonument voor Fran├žois van Bredehoff stamt eveneens uitde barok. Het monument neemt een vrij prominente plek in het zuidwestelijke transept in.

De preekstoel dateert van de 17e eeuw. Het is niet bekend of er een voorganger is geweest. Het gestoelte staat in het midden van het koorhek, op een voor Noord-Hollandse kerken ongebruikelijk centrale plaats. In andere Noord-Hollandse kruiskerken staan de preekstoelen in een van de hoeken van de kruising.

Schalkbeelden

In de kruising zijn vier houten figuurtjes, zogenaamde schalkbeelden, afkomstig uit de in 1875 afgebroken kerk van Nieuwe Niedorp geplaatst. Deze figuurtjes stammen uit de gotiek. Ze stellen twee vrouwen en twee mannen voor. De vrouwen hebben de namen Oipke en Geelstipke. De mannen zouden Boekmeijeren Abbegeerte heten. Zij zouden de stichters van de kerk in Nieuwe Niedorp zijn geweest.

Schalkbeelden fungeren in de kerkelijke bouwkunst als overgangselement tussen de schalken, een bepaalt type zuil, en de ribben van een houten gewelf. De huidige beeldjes zijn in 1960 geplaatst op plekken waar zich in vroeger tijden al dergelijke beelden hebben bevonden.

Rouwborden

In de kerk bevinden zich twaalf rouwborden. Elf borden zijn ternagedachtenis aan naasten van Fran├žois van Bredehoff, het twaalfde bord betreft hemzelf. De borden dateren uit de periode 1685-1785. Twee ervan hebben afwijkende vormen en versieringen en een aantal borden heeft afwijkende Romeinse cijfers. Er zijn niet veel rouwborden bekend waarop het jaartal van overlijden op deze manier vermeld wordt. Alie borden vermelden bovenaan het jaar waarin de persoon is overleden en onderaan staat Obiit, Latijns voor overleden, met de maand en dag van sterven (zie verder bij Rouwborden).